Missie/Visie Fysiomaatwerk Veghel

Missie – Visie Fysiomaatwerk Veghel 2019-2024

Onze missie

Fysiomaatwerk Veghel wil, binnen de mogelijkheden van fysiotherapie en manuele therapie, de best mogelijke oplossingen bieden aan mensen met klachten gerelateerd aan het bewegingsapparaat. Hierbij gaan wij ervan uit dat ieder mens uniek is en een op maat geleverde benadering nodig heeft. Het uitgangspunt van de behandeling wordt gevormd door uw hulpvraag.

Dit doen wij door :

  • goede analyse van zowel uw probleem als de oorzaak ervan.
  • Duidelijke en geplande evaluatiemomenten.
  • Goede service en doelmatige en doelgericht behandeling op resultaten. Preventie middels uitleg leefpatroon, actieve begeleiding thuis en op uw werk
  • heldere uitleg m.b.t. de diagnose, de prognose en het behandelplan.

FysioMaatwerk Veghel® richt zich op de groep cliënten die bereid is zichzelf actief in te zetten voor hun herstel. Binnen deze groep cliënten is de praktijk vooral toegerust op orthopedische-, COPD-, PAV-, hart- , diabetes-, hand- en pols-,  arbeid gerelateerde-, en sport gerelateerde klachten.

Fysiomaatwerk Veghel is daarbij een gewaardeerde partner  voor huisarts, bedrijfsartsen, specialisten, collegae en zorgverzekeraars.

Fysiomaatwerk Veghel is mede initiatiefnemer van Schoudernetwerk Zuid Oost Nederland (2013) en Rugnetwerk Zuid Oost Nederland en participeert hierin.

FysioMaatwerk Veghel participeert tevens in Knienetwerk Brabant, Reumanetwerk, Claudicationet, Fysuvo (COPD-netwerk), Geriatrisch netwerk, MS netwerk.

Onze visie

Wij zien een toekomst waar we sterk rekening dienen te houden met de volgende ontwikkelingen zodat wij als praktijk duurzaam de best mogelijke oplossing kunnen bieden voor uw klachten:

-  De vergrijzing en sterke toename diabetici en hart-, en vaatziekten

-  Toenemende openheid van informatie zoals patiënten informatie op internet.

-  Prijs- kwaliteitsdenken van patiënten en zorgverzekeraars.

-  Het marktdenken wat ondermeer zal leiden tot grotere eigen bijdragen en/of slechts vergoeden van ernstige klachten

-  Vernieuwingen in de gezondheidszorg zoals: toenemende samenwerking, E-health, specialisatie en kwaliteitseisen van zorgverzekeraars, ketenzorg.

-  Toenemende belang van profilering; wie willen we zijn en hoe willen we gezien worden, hoe communiceren we dat?

-  Een markt waarin actieve communicatie, primaire preventie en voorlichting steeds belangrijker wordt (klantgerichtheid, maatwerk).

 

Daarbij is het voor de verbetering van zowel onze kwaliteit als onze doelmatigheid zinvol om te zoeken naar het oplossen van de volgende paradoxen:

- Hoe kunnen we doelstellingen en processen meetbaar maken, zonder te verzanden in het bureaucratisch verzamelen en registreren van allerlei tussenresultaten en procesuitkomsten?

- Hoe kan een verandering worden geïmplementeerd die vanaf de ‘werkvloer’ ontstaat en daar draagvlak verwerft, zonder dat de beheersing over het eindresultaat van het veranderingsproces verloren raakt?

- Hoe kunnen we de ingevoerde standaardprocedures en behandelplannen door ontwikkelen en blijven voldoen aan de toekomstig gestelde eisen van de zorgverzekeraars, zonder dat de administratieve belasting voor de therapeut toeneemt?

 

De oplossing van een paradox is altijd meer dan de som der delen. Het onderkennen van het paradoxale karakter van de gewenste veranderingen is een belangrijke eerste stap op weg naar een optimaal resultaat.

Dit kunnen we alleen bereiken door onszelf iedere dag te verbeteren op alle fronten. Dit betekent dat we goed geïnformeerd moeten zijn over de ontwikkelingen binnen de regio en in de zorgmarkt zodat we onze strategische mogelijkheden kunnen benutten.